EURopese unie

Voor de uitvoering van de Verordening wordt de Europese Commissie hoofdzakelijk ondersteund door vier organen:

  • Het Comité voor invasive uitheemse soorten (IUS-Comité): samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lidstaten. De taak van het comité behelst politieke besluiten en stemmingen.Het comité helpt de Commissie bij de voorbereiding van de implementatie van de handelingen die door de IUS-verordening zijn voorzien, met name de toepassing en het updaten van de lijst met voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Het comité neemt zijn beslissingen op basis van een gekwalificeerde meerderheid.
  • De  IUS-Expertgroep: samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lidstaten en behandelt kwesties rond elke voorziening van de Verordening die niet aan het proces van de EU-lijst is gekoppeld.
  • Het Wetenschappelijk Forum inzake IUS: samengesteld uit vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap die door de lidstaten zijn aangewezen. Het biedt advies over wetenschappelijke vraagstukken in verband met de uitvoering van de IUS-verordening, en evalueert in het bijzonder de risicobeoordelingen.
  • De IUS-Werkgroep: samengesteld uit verschillende betrokken belanghebbenden. Zij assisteert de Commissie en vergemakkelijkt de coördinatie met nationale en Europese belanghebbenden betrokken bij IUS.

België

De implementatie van de Europese Verordening inzake invasieve uitheemse soorten heeft in België vooral betrekking op natuurbehoud. Dit is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de gewesten. Denk daarbij aan grenscontroles, het beheer van waterlopen en de inspectie van dierenspeciaalzaken en tuincentra. Als gevolg daarvan is het landschap van bevoegde autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de IUS-verordening in België vrij diffuus:

De federale overheid: federale bevoegdheden in verband met de IUS-verordening zijn het afdwingen van grenscontroles (in-, uit- en doorvoer en vergunningen voor afwijkingen) en alles wat betrekking heeft op de Noordzee (bv. mariene invasieve uitheemse soorten)

De gewesten: de gewestelijke bevoegdheden met betrekking tot de verordening hebben te maken met nationale handel, houden van soorten (en vergunningen voor dergelijke afwijkingen), monitoring en beheersing:

Om te zorgen voor een coherente en gecoördineerde uitvoering van de Europese IUS-verordening, werd in juni 2020 een samenwerkingsakkoord opgezet tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, om samenwerking tussen de verschillende bevoegde autoriteiten officieel te maken.