Bevoegde autoriteiten in BELGIË

De implementatie van de Europese Verordening inzake invasieve uitheemse soorten heeft in België vooral betrekking op natuurbehoud. Dit is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de gewesten. Denk daarbij aan grenscontroles, het beheer van waterlopen en de inspectie van dierenspeciaalzaken en tuincentra. Als gevolg daarvan is het landschap van bevoegde autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de IUS-verordening in België vrij diffuus:

De federale overheid: federale bevoegdheden in verband met de IUS-verordening zijn het afdwingen van grenscontroles (in-, uit- en doorvoer en vergunningen voor afwijkingen) en alles wat betrekking heeft op de Noordzee (bv. mariene invasieve uitheemse soorten)

De gewesten: de gewestelijke bevoegdheden met betrekking tot de verordening hebben te maken met nationale handel, houden van soorten (en vergunningen voor dergelijke afwijkingen), monitoring en beheersing:

Om te zorgen voor een coherente en gecoördineerde uitvoering van de Europese IUS-verordening, werd in juni 2020 een samenwerkingsakkoord opgezet tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, om samenwerking tussen de verschillende bevoegde autoriteiten officieel te maken.